Thailand *WORLDWIDE SITES

Powerware.com

SiteSure รุ่น 3G ของ Powerware

SiteSure รุ่น 3G เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ควบคุม SC200 เพื่อเพิ่มความสามารถให้การควบคุมและติดตามตรวจสอบกับอุปกรณ์ภายนอกได้มากยิ่งขึ้น อุปกรณ์นี้ใช้ความสามารถในการสื่อสารของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงของ Powerware เพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย, การปรับอากาศ, อัลเทอร์เนเตอร์ของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร และยังสามารถตรวจวัดขนาดของกระแสไฟฟ้าเพื่อวัดค่าโหลดได้อีกด้วย

สามารถติดตั้งโมดูลเสริม SiteSure รุ่น 3G ได้ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มจำนวนการรับส่งสัญญาณขาเข้าและขาออกตามการประยุกต์ใช้งานแบบเฉพาะ

สามารถควบคุมและตั้งค่าโมดูล SiteSure® รุ่น 3G ได้จากระยะไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมและตรวจสอบ PowerManagerII หรือ ซอฟต์แวร์ DCTools ที่ต้องเชื่อมต่อกันโดยตรง อนึ่ง SiteSure-3G ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบจัดการเครือข่ายที่ใช้ SNMP ได้อีกด้วย

คุณสมบัติและประโยชน์

ระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบระยะไกล
สามารถขยายได้
ลักษณะเป็นโมดูลาร์
รวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง
ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.